ПРАВИЛНИК

ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС “ФУТБОЛЕН КЛУБ “ВЕЛБЪЖД”-гр.Кюстендил.

 

                        РАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

            Чл. 1. Този правилник урежда въпроси, засягащи структурата, организацията на управлението, формите на стимулиране, налагането и изпълнението на санкциите и всички други взаимоотношения между служителите, ръководителите, футболистите на ФК „Велбъжд” – гр. Кюстендил, като допълнителна и неразделна част към всички трудови договори и анекси към тях.

             Чл. 2. Разпоредбите на Правилника имат задължителен характер за всички лица, свързани с  дейността на ФК “Велбъжд”-Кюстендил, независимо от това дали са свързани с трудови и/или граждански договори с дейността на ФК „Велбъжд” – гр. Кюстендил.

 

            РАЗДЕЛ ІІ. СТРУКТУРА НА КЛУБА

            Чл. 3. ФК „Велбъжд” – гр. Кюстендил е сдружение, регистрирано по ЗЮЛНЦ и упражняващо дейността си след получаване на лиценз от БФС.

                        Чл. 4. Сдружението се  управлява от  Управителен съвет.

                        Председателят на УС /Президент/ представлява сдружението и е длъжен да изпълнява и контролира изпълнението на решенията му,както и тези на общото събрание.

                      Управителният съвет  може да определи конкретен обем представителна власт на свой член във връзка с постигането на определени цели, или изпълнението на задачи.

            Чл. 5. (1).Представителният мъжки футболен отбор на ФК „Велбъжд” – гр. Кюстендил  се ръководи и представлява от Изпълнителен директор,определен при условията на Устава,  който отговаря пред него за постигнатите резултати и изпълнението на решението на УС, непосредствено свързани с отбора.

                          Управителният съвет заседава при условията на устава, като на заседанията му с право на съвещатален глас, ако не са членове  на съвета, могат  да присъстват  Изпълнителният директор и Директора на детско-юношеската школа.

                      (2). Изпълнителният директор в изпълнение на конкретно решение на УС ,  назначава и уволнява старши треньора на представителният мъжки футболен отбор / наричан по-долу за краткост ОТБОРА или МЪЖКИЯТ ОТБОР /,помощника му,лекаря и масажиста,сключва и прекратява договорите с футболистите ,ОТГОВАРЯ И РЪКОВОДИ пряко ДЕЙНОСТТА НА ОТБОРА. Той подписва всички документи,свързани с горното,  както и заповедите за стимулирането на футболистите и служителите и наказанията им,включително и за налагането на дисциплинарни наказания,за което е изрично упълномощен по смисъла на Кодекса на труда.

                        (3). Изпълнителният директор отговаря за цялостната спортно-техническа дейност на клуба,освен когато друго не следва от настоящият , на негово пряко подчинение е спортно-технически щаб – старши треньора, помощника му, лекари, кинезитерапевти, рехабилитатори и  спортно-технически директор.

                        (4). Изпълнителният директор се отчита за дейността си пред УС ежемесечно.

            Чл. 6. Към ФК „Велбъжд” – гр. Кюстендил се назначава технически директор, чиито задължения са да организира и осъществява цялостното обслужване дейността на всички представителни отбори по футбол на сдружението. От неговата компетенция са всички организационни въпроси, свързани с горното. На негово пряко подчинение са помощно-административния персонал и той е в пряк контакт със служителите, информира се за възникнали проблеми, работи за тяхното решаване, а при невъзможност - сезира за това Изпълнителния директор. На негово пряко подчинение са  касиери, домакини, шофьори, отговорници по охраната и сигурността на клуба.

                        Техническият директор е длъжен:

                   да следи за поддържането на игрищата по футбол,на които се провеждат  официалните срещи и тренировките на всички предсавителни мъжки отбори по футбол на сдружението, като под негово ръководство и указание конкретните технически лица полагат необходимите грижи за горното и изпълняват указанията му.

                 Осъществява картотекирането на футболистите, представлява сдружението пред БФС във връзка с горното ,като взема участие в насрочени от последният мероприятия във връзка с провеждането на първенствата и турнирите,подписва всички необходими документи,свързани с тези му задължения.

                 Отговаря за организацията и подготовката на футболните срещи като подсигурява наличието на длъжностните или технически  лица, които е предвидено  да участват в срещата, изключая съдийският наряд, изготвя ведомостите за изплащане на възнагражденията на съдиите и посочените по-горе и ги заплаща.                      

                   Изпълнява и други указания,свързани със задължението му по ал.1 на настоящият,дадени му от изпълнителният директор или старши треньора на сдружението.

            Чл. 7. (1). Старши треньорът ръководи пряко учебно-тренировъчната дейност на представителния отбор и отговаря за спортно-техническите резултати на представителният мъжки футболен отбор на сдружението. На негово подчинение са помощника му, лекаря, кинезитерапевта, рехабилитатора на отбора и футболистите. Той определя средствата и методите за осъществяване на горните  цели, като поддържа връзка с изпълнителният директор и този на ДЮШ и  прави конкретни предложения за ръководене на отбора. Старши-треньорът информира ръководителите за нивото на изпълнение на конкретните задачи от състезателите и подчинените му служители и прави предложение за тяхното стимулиране и санкциониране. Всички състезатели и служители на клуба изпълняват стриктно указанията на старши-треньора, свързани с учебно-тренировъчния процес, участие в мачове, регулиране на спортната форма, възстановителен процес.

                       (2). Старши треньорът отговаря пред клубното ръководство за кадровата политика на футболистите, за осъществяване и постигане на определените /от клубното ръководство/ цели като има правото да предлага на изпълнителният директор и/или на УС картотекирането на даден футболист,респективно да предлага и размер на възнаграждението му.Треньорите от детско-юношеската школа на сдружението са му подчинени в методическо отношение-учебно-тренировъчната дейност на сдружението. 

                    (3). Старши треньорът е длъжен да информира ръководителите на клуба за нивото на изпълнение на конкретните задачи от страна на състезателите и подчинените му служители и да прави предложение за тяхното стимулиране и санкциониране.

                    (4). Всички състезатели и служители изпълняват стриктно указанията, поставени от старши треньора, свързани с учебно-тренировъчната дейност – участие в състезания, регулиране на спортната форма, както и възстановителния процес.

                    /5/ В дейността си по предходните алиней старши треньора е длъжен да се съобразява и с чл.11,ал.5 от настоящият.

            Чл. 8. (1). Към ръководители на представителния отбор се числят помощник треньорът и лекарят. Те осъществяват своята дейност под указанията на старши треньора.

                         (2). Разпореждания на ръководителите на представителния отбор са задължителни за изпълнение от състезателите.                         

            Чл. 9. (1). Докторът на клуба отговоря за цялостното медицинско обслужване на отбора и за осъществяването на качествен и възстановителен процес. На негово подчинение са рехабилитаторът и кинезитерапевта на отбора.

                      (2). Указанията и предписанията на доктора на отбора имат задължителен характер за всички състезатели.

            Чл. 10. Помощно-административният персонал /домакин, шофьор, счетоводител и др./ извършват своите служебни задължения, съгласно решенията на УС, длъжностните си характеристики, разпорежданията на преките си ръководители и  спазвайки клубната тайна и правилата на Кодекса на труда, ако работят по трудово правоотношение.

           Чл. 11. (1). Директорът на ДЮШ отговаря пряко за организацията и провеждането на учебно-тренировъчната и спортно-състезателната дейност в ДЮШ.Той е длъжен пряко да следи и контролира за изпълнението на методическите указания за спортно-техническата подготовка на състезателите по футбол,така както са утвърдени от Управителният съвет на сдружението.

                  (2). На подчинение на директорът на ДЮШ са всички треньори, работещи в школата и същите са длъжни да изпълняват  разпорежданията му във връзка с предходната алинея..

                  (3). Директорът на ДЮШ прави анализ на резултатите от представянето на отборите от съответните възрастови групи в школата, които представя пред УС и в края на всеки сезон пред клубното ръководство като има правото да предлага за поощрение или санкциониране на треньор по футбол.

                   /4/ Директорът на ДЮШ има правото да участва със съвещателен глас в заседанията на УС.

                   /5/ Директорът на ДЮШ има правото и задължението  да участва със съвещателен глас в дейността на старши треньора при подбора и подготовката на футболистите от представителният мъжки отбор по футбол на сдружението,както и в дейностите ,посочени по-долу.

         Чл. 12. (1). Към ФК „Велбъжд” – гр. Кюстендил се създава Треньорски съвет като колективен орган за управление на спортно-състезателната и учебно-тренировъчната дейност на ДЮШ.

                     (2). В състава на треньорският състав влизат:

                      - Директорът на ДЮШ;

                      - Старши-треньорът на представителния отбор;      

                      - Треньорите, назначени пряко в сдружението и/или работещи в  ДЮШ.

 

            (3). Треньорският съвет заседава задължително веднъж седмично. Заседанията се протоколират като копие от протокола задължително се предоставя на изпълнителния директор на клуба.

            (4). На заседанията на треньорския съвет (ТС) се решават въпросите, свързани с:

            1. Организацията на учебно-тренировъчният процес

                            - годишни тематични планове;

                            - графици за провеждане на учебно-тренировъчния процес;

                            - определяне на нормативните изисквания за спортно-техническите резултати /индивидуални и колективни/ за всички възрастови групи;

                            - определяне на нормативните изисквания за двигателните и физически способности на всички възрастови групи.

            2. Организацията на спортно-състезателния процес:

                           - определя целите /класиране в първенства и турнири/ за всяка възрастова група;

                           - отчитане на индивидуалните и колективни постижения на отборите от отделните възрастови групи;

                           - преминаването на състезателите от една възрастова група в друга;

                           - анализ на спортно-състезателната дейност.

            3. Организация на спортно-възстановителната дейност на отборите.

            4. Разглеждане на въпроси, свързани с учебната дейност и поведението на състезателите в обществото,извън тези от представителният мъжки футболен отбор.

            (5). На заседанията на ТС могат да бъдат поканени да присъстват членове на клубното ръководство, родители, учители на състезателите и експерти, свързани с конкретната спортно-състезателна и тренировъчна дейност.

 

           РАЗДЕЛ ІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧНИЯТ ПРОЦЕС НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИЯ ОТБОР НА ФК „ВЕЛБЪЖД” – ГР. КЮСТЕНДИЛ

 

            Чл. 13. При осъществяване на дейността си всички служители и ръководители на клуба ,включително и треньорите по се стремят да реализират поставените от ръководството на клуба цели,като конкретно изпълняват всички решения на УС, на приетите от ПОСЛЕДНИЯТ МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА СПОРТНО-СЪСТЕЗАТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА на футболистите,или на такива,ако са предвидени от БФС със задължителен характер.

            Чл. 14. (1). Старши треньорът, заедно с треньорите, изготвя план за учебно-тренировъчния процес.

                            (2). Изпълнението на този план е ежедневна задача за всички състезатели, служители и  за треньорите по чл.12,ал.2 от настоящият.

                             (3). Всеки състезател е длъжен стриктно да изпълнява поставените задачи от треньорския щаб. Всеки играч е длъжен да се информира за методите и средствата за изпълнението на конкретните задачи в тренировъчните занимания и стриктно да изпълнява поставеното от треньорския щаб. Всяко отклонение от обема или качеството на изпълнението по време на тренировка или контролна среща се третира като нарушение на трудовата дисциплина и се санкционира, съгласно този правилник.

                                      Тактическите и технически упражнения, които се задават от треньора, се изпълняват с максимално старание от играчите, а-от степента на тяхното усвояване се създава комплексна оценка за степента на подготовка на отделния футболист.

                                    Като неразделна част от учебно-тренировъчния процес се счита и активното участие на състезателите във възстановителната дейност, осъществявана от клуба. Всички предвидени групови и индивидуални форми за възстановяване са задължителни за играчите и се изпълняват с максимално старание. Всяко отклонение от предвидената възстановителна програма се санкционира, съгласно този правилник.

                                    Задължение на всеки играч е да опазва имуществото и инвентара на клуба, които се ползват по време на тренировъчни и възстановителни занимания. Всички индивидуални елементи от екипировката следва да се ползват от състезателите, съответно почистени и подготвени от тях за пълноценна работа.

 

                                 IV. УЧАСТИЕ В ОФИЦИАЛНИ СРЕЩИ

 

  Чл.15. Официални изяви на клуба са всички мачове за Първенство, Купа на България, както и организираните от клуба официални приятелски мачове. Изявите в тях представляват най-важната част от изпълнението на трудовите задължения от състезатели, треньори и ръководители. Постигнатите резултати са критерии за сериозното и пълноценно усвояване на поставените в учебно-тренировъчния процес задачи. Всеки състезател получава от старши-треньора оценка за изявите си в официалните мачове, която представлява критерии за изпълнението на трудовите задължения и атестация за определяне на целевото стимулиране.

           РАЗДЕЛ V.  ИЗЯВИ НА СЪСТЕЗАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ ИЗВЪН СПОРТНО-ТРЕНИРОВЪЧНИЯ И СЪСТЕЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС

 

            Чл. 16. Всички състезатели и служители от клуба са длъжни да се съобразяват при всички свои изяви, извън учебно-тренировъчната дейност, с авторитета и доброто име на клуба.

            Чл. 17. Всяко нарушение на моралните норми на поведение от членовете на клуба уронва престижа и доброто име на клуба и провинилите се санкционират, съгласно този Правилник.

            Чл. 18. Забранява се на състезателите участие в спортни мероприятия на други видове спорт или други развлекателни игри и занимания, които могат да доведат до физическо пренатоварване и контузии.

            Чл. 19. Забранява се на състезателите посещения в увеселителни заведения след 23,00 часа.

            Чл. 20. Забранява се на всички състезатели консумацията на спиртни напитки и тютюнопушене.

            Чл. 21. Забранява се на състезателите участие в хазартни игри и посещенията в зали за хазарт.

            Чл. 22. Задължение на всеки състезател е да опазва имуществото на клуба, което се ползва по време на тренировъчни и възстановителни занимания.

             РАЗДЕЛ VI. УЧАСТИЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ В РЕКЛАМНИ МЕРОПРИЯТИЯ И МЕДИЙНИ ИЗЯВИ

            Чл. 23. Всички състезатели и служители на клуба са длъжни да се явяват на организираните от клуба и спонсорите мероприятия.

            Чл. 24. Състезателите са длъжни по време на лагери и официални пътувания да ползват официалната клубна екипировка.

            Чл. 25. (1). Състезателите и служителите на клуба нямат право да влизат в директен контакт с представители на медиите и да коментират каквито и да било обстоятелства около естеството на работа в клуба.

                       (2). Изяви в медиите  във връзка с тренировъчният процес и спортно-технически коментар на конкретна футболна среща могат да правят изпълнителният директор и старши треньорът , а  с тяхно разрешение и  състезателите от представителният мъжки футболен отбор.

                             Изяви пред медиите ,извън предходната алинея, от страна на футболисти и  служители могат да бъдат осъществени единствено след разрешение на Президента или Изпълнителния директор на клуба.

                       (3). Нарушителите се санкционират, съгласно настоящия Правилник.

 

                     РАЗДЕЛ VII

                  ПРАВА  и ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФУТБОЛИСТИТЕ

 

                Чл.26.Всеки футболист се ползва, освен правата уговорени в конкретен договор, и тези, следващи се от устава на сдружението и настоящият и  изрично предвидените от наредбите и правилниците на БФС,УЕФА, ФИФА и  респективно тези на действащото законодателство.

               Чл.27. Всеки футболист,в качеството му на състезател по футбол от представителен мъжки футболен отбор на сдружението е длъжен да спазва принципите и задълженията ,описани по-долу ,като подпише декларация,задължаваща го да:

1.ДА СПАЗВА ПРИНЦИПИТЕ,УСТАНОВЕНИ В ЕВРОПЕЙСКАТА ХАРТА ЗА СПОРТА И КОНВЕНЦИЯТА ЗА НАСИЛИЕТО И ЛОШОТО ПОВЕДЕНИЕ

2.ДА НЕ УПОТРЕБЯВА ДОПИНГОВИ СРЕДСТВА И ДА НЕ ПРИЛАГАМ ДОПИНГОВИ МЕТОДИ В ТРЕНИРОВЪЧНАТА И СПОРТНО-СЪСТЕЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ С ЦЕЛ ПОВИШАВАНЕ НА СПОРТНИТЕ МИ ПОСТИЖЕНИЯ.

3.ДА СПАЗВА СПОРТНАТА ЕТИКА И ДА ОПАЗВАМ ПРЕСТИЖА НА СПОРТА.

4.ДА СПАЗВА ОБЩОЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ АКТОВЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ФУТБОЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ,УРЕЖДАЩИ УЧАСТИЕТО В ТРЕНИРОВЪЧНАТА И СЪСТЕЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА ВСИЧКИ РАВНИЩА.

5.ДА СЕ ПОДЛАГА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ НАЧАЛНИ,ПЕРИОДИЧНИ И ПРЕДСЪСТЕЗАТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ.

6.ДА СПАЗВА СТРИКТНО ВЪТРЕШНИЯТ ПРАВИЛНИК НА СДРУЖЕНИЕТО И ОСТАНАЛИТЕ МУ ВЪТРЕШНОНОРМАТИВНИ АКТОВЕ И ДОКУМЕНТИ,,ТЕЗИ НА БЪЛГАРСКИЯТ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ, ФИФА  и УЕФА.

7.ДА ПРИЛАГА БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ЦЯЛАТА СИ НЕРГИЯ И СПОРТНИ ВЪЗМОЖНОСТИ В ПОЛЗА НА СДРУЖЕНИЕТО И ДА ПРАВЯ ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО ЗА СЪХРАНЕНИЕТО И УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕТО ИМ.

8.ДА СПАЗВА ТАКЪВ РЕЖИМ НА ЖИВОТ,СЪОТВЕТЕН НА СТАТУТА МИ КАТО СЪСТЕЗАТЕЛ ПО ФУТБОЛ И ДА ПОЛАГА НЕПРЕКЪСНАТИ ГРИЖИ ЗА ФИЗИЧЕСКАТА И СПОРТНО-ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА И ФОРМА,КОЕТО ДА МУ ПОЗВОЛЯВА ПЪЛНОЦЕННО УЧАСТИЕ В СПОРТНО-ТРЕНИРОВЪЧНАТА И СЪСТЕЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ.

9.ДА СЕ ПРИБИРА ЗА МЕЖДУДНЕВНА ПОЧИВКА ДО 24,00 часа НА ДЕНЯ, А КОГАТО Е НА ЛАГЕР-СБОР-В ЧАСА ОПРЕДЕЛЕН ОТ СТАРШИ ТРЕНЬОРА.

10.ДА СПАЗВА ПО ВРЕМЕ НА ЛАГЕР-СБОРОВЕ УТВЪРДЕНИЯ ОТ СТАРШИ ТРЕНЬОРА РЕЖИМ НА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧЕН ПРОЦЕС,ХРАНЕНЕ И ПОЧИВКА,КАКТО И ДА НЕ НАПУСКА БЕЗ РАЗРЕШЕНИЕТО МУ РАЙОНА НА ЛАГЕРА.

11.ДА НЕ ТРЕНИРА И ДА НЕ ИГРАЕ ДРУГИ АТЛЕТИТЕЧСКИ И СПОРТНИ ДИСЦИПЛИНИ ИЛИ ИГРИ БЕЗ СЪГЛАСИЕТО НА СТАРШИ ТРЕНЬОРА.

12.ДА УЧАСТВА ВЪВ ВСИЧКИ МАЧОВЕ , В УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ И ТРЕНИРОВКИТЕ,ВЪВ ВСИЧКИ РАЗБОРИ И МЕРОПРИЯТИЯ НА ОТБОРА.

13.ДА СЕ ЯВЯВА В ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ СТАРШИ ТРЕНЬОРА ЧАС ЗА ТРЕНИРОВКА,РАЗБОР,ЗА ПРИЯТЕЛСКИ ИЛИ ОФИЦИАЛЕН МАЧ,СБИРКИ И ДРУГИ МЕРОПРИЯТИЯ.

14.ДА ПЪТУВА С ОТБОРА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА САМО С ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЗА ЦЕЛТА И ОСИГУРЕНИ ОТ СДРУЖЕНИЕТО ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА.

15.ДА СЕ ПОДГОТВЯ СЪЗНАТЕЛНО И ДОБРОСЪВЕСТНО ЗА ВСИЧКИ СПОРТНИ ПРОЯВИ НА ОТБОРА И ДА ИЗПЪЛНЯВА СТРИКТНО ДАДЕНИТЕ МУ ИНСТРУКЦИИ И ПОСТАВЕНИ ЗАДАЧИ ОТ СТАРШИ ТРЕНЬОРА.

16.ДА СЕ ДЪРЖИ СПОРТСТМЕНСКИ С ВСИЧКИ ЛИЦА,УЧАСТВАЩИ В МАЧОВЕТЕ И УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧНИЯ ПРОЦЕС В ТОВА ЧИСЛО И С ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ НА КЛУБА.

17.ДА НЕ ПРОТЕСТИРА И ДА НЕ ВЛИЗА В ПРЕРЕКАНИЯ СЪС СЪДИИТЕ ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ТЯХ РЕШЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА ФУТБОЛЕН МАЧ.

18.ДА СЕ ВЪЗДЪРЖА ОТ ВСЯКАКВИ ДЕЙСТВИЯ,КОЙТО МОГАТ ДА НАВРЕДЯТ НА СДРУЖЕНИЕТО ПРЕДИ, ПО ВРЕМЕ И СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕ  НА СЪОТВЕТНАТА СПОРТНА ПРОЯВА.

19.ДА ДАВА ИЗЯВЛЕНИЯ НА МЕДИИТЕ В СЪОТВЕСТВИЕ С УТВЪРДЕНИЯ ОТ УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕТО ПРАВИЛНИК НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЗА ЦЕЛТА МЕСТА И АКО ПРЕДВАРИТЕЛНО Е  УПЪЛНОМОЩЕН ЗА ТОВА ОТ СТАРШИ ТРЕНЬОРА.

20.ДА СЕ ВЪЗДЪРЖА ОТ КОМЕНТАРИ ПРЕД ТРЕТИ ЛИЦА ПО ВЪПРОСИ ОТ ВЪТРЕШНО ЕСТЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО И ДА ОПАЗВА СВЕДЕНИЯТА И ФАКТИТЕ,ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ СЛУЖЕБНА И ФИРМЕНА ТАЙНА НА СДРУЖЕНИЕТО,КАКТО И ТАЙНИТЕ СТАНАЛИ МУ ИЗВЕСТНИ ПРИ И ПО ПОВОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО МИ КАТО СЪСТЕЗАТЕЛ,ВКЛЮЧИТЕЛНО ДА НЕ РАЗГЛАСЯВА И ДА НЕ КОМЕНТИРА ПРЕД НИКОГО РАЗМЕРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО МУ.

21.ДА СЕ ДЪРЖИ НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА И В ЛИЧНИЯ СИ ЖИВОТ ТАКА,ЧЕ ДА НЕ УРОНВА ДОБРОТО ИМЕ НА СДРУЖЕНИЕТО И ОТБОРА.

22.ДА ИНФОРМИРА  НЕЗБАВНО ЛЕКАРЯ НА ОТБОРА ЗА ПОЛУЧЕНА КОНТУЗИЯ ИЛИ ЗАБОЛЯВАНЕ.

23.ДА УВЕДОМЯВА  СТАРШИ ТРЕНЬОРА И ЛЕКАРЯ НА ОТБОРА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ МИ МЕДЕЦИНСКИ ПРЕГЛЕД ИЛИ ДА ИМ ПРЕДСТАВИ ИЗДАДЕНИЯТ МУ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТ.

24.ДА СЕ ЯВЯВА   РЕДОВНО НА НАЗНАЧЕНИТЕ ОТ ТРЕНЬОРА ИЛИ ЛЕКАРЯ НА ОТБОРА СПОРТНО-МЕДИЦИНСКИ ИЛИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ И МЕРОПРИЯТИЯ.

25.ДА СЕ ГРИЖИ И ДА ОПАЗВА ВСИЧКИ ДРЕХИ И ЕКИПИ,ПРЕДОСТАВЕНИ МУ ОТ СДРУЖЕНИЕТО И ДА МУ ГИ ВЪРНЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИТЕ МУ ПРАВА КАТО ФУТБОЛИСТ НА ОТБОРА.

26.ДА ДЕКЛАРИРА ПИСМЕНО,ЧЕ ДАВА СЪГЛАСИЕТО СИ, ПРИ НАРУШЕНИЕ НА НЯКОЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, ПОСОЧЕНИ ПО-ГОРЕ , И  КОГАТО ТОВА Е СВЪРЗАНО С ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ ИЛИ ГЛОБА , ПРЕДВИДЕНА В АКТ , ПРИЕТ ОТ УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕТО, ИЛИ СЛЕДВА ОТ ПРАВИЛНИК ИЛИ НАРЕДБА НА БЪЛГАРСКИЯТ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ, СУМАТА,ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ГЛОБА ИЛИ ДРУГ ВИД ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ ДА МУ БЪДЕ УДЪРЖАНА ОТ СЛЕДВАЩО МУ СЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ОТ СДРУЖЕНИЕТО , НЕЗАВИСИМО ОТ ЕСТЕСТВОТО МУ.  

 

               РАЗДЕЛ VІII. МАТЕРИАЛНИ СТИМУЛИ И САНКЦИИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ И СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ

 

            Чл. 28. (1). УС на ФК „Велбъжд” – гр. Кюстендил определя правилата и нормите за  стимулиране на състезателите и служителите на клуба конкретно за всяка спортно-състезателна година .

                    (2). По преценка на Клубното ръководство премиите за отделни  състезания могат да бъдат променяни.

                    (3). Изплащането на договорените суми за заплати и посочените по-горе премии става с изготвена от Изпълнителният директор при съгласуване със хстарши треньора ведомост при спаване на  следните принципи:

         1.  100% /сто процента/ от базовата премия и договорената заплата получават състезатели, имащи игрово време над 70 /седемдесет/ процента от официалните срещи;

         2. До 75% /седемдесет и пет процента/ от базовата премия и договорената заплата получават състезатели, които има по-малко то 70 /седемдесет/ процента игрово време в официалните срещи;

        3. До 50% /петдесет процента/ от базовата премия и договорената заплата получават състезатели, които са били в групата, но не са взели участие в официалните срещи.

            Чл. 29. Във ведомостта за стимулиране могат ,при предварително решение на УС, да се  включват и служителите, ангажирани пряко към съответните мачове или и други лица,съобразно решението.

            Чл. 30. При получена контузия, която възпрепятства участието на даден състезател в официална среща той  може, по преценка на Изп.директор ,съгласувано със старши треньора,  да получава премия до два кръга след получената контузия.

            Чл.31. Всички служители на ФК „Велбъжд” – гр. Кюстендил,ако са наети по трудово правоотношение,  изпълняват трудовите си задължения в съответствие с Кодекса на труда и трудовото законодателство на Република България.

            Чл. 32. (1). При провинения, свързани с основния им трудов договор и настоящия Правилник, всички служители приемат и изтърпяването на наказанията.

                        (2). За всяко провинение на служител, прекият ръководител му налага санкция и информира Изпълнителния директор.

            Чл. 33. Изпълнителният директор налага дисциплинарно наказание като се ръководи от следните форми:

         1.За закъснение за тренировка без уважителна причина – глоба 200,00 лева.

         2.За закъснение при организиране и провеждане на дейности на клуба – глоба 30,00 лева.

          3.За отсъствие от същите дейности – глоба 50,00 лева.

          4.За обида на колега и състезател от друг отбор – глоба 50,00 лева.

          5.За обида на служител и ръководител от клуба – глоба 100,00 лева.

          6.За неизпълнение на указание на ръководител – глоба 50,00 лева.

          7.За нарушаване на дисциплината по време на лагер – глоба 30,00 лева.

          8.За нарушаване на дисциплината по време на тренировка – глоба 50,00 лева.

          9.За неизпълнение на тактическо указание в официален мач – глоба 30,00 лева.

          10.За самоотлъчка или закъснение за лагер – глоба 100,00 лева.

          11.За изнасяне на клубна тайна – глоба 300,00 лева.

           12.За нерегламентиран контакт с представители от медиите – глоба 100,00 лева.

           13.За употреба на спиртни напитки и тютюнопушене – глоба 150,00 лева.

           14.За посещения на увеселителни заведения след посоченото време – глоба 100,00 лева.

           15.За участие в хазартни игри или посещения в заведения за хазарт – глоба 150,00 лева.

           16.За участие в спортни игри, застрашаващи здравето и спортната форма на състезателя – глоба 100,00 лева.

            17.За наднормено тегло – 50,00 лева и изваждане от групата по преценка на спортно-техническото ръководство.

            18.За безстопанствено отношение към инвентара и екипировката на клуба – глоба 100,00 лева

           19.За уронване престижа на клуба, изразяващо се с думи, жестове или поведение спрямо публиката, ръководителите, съдиите или противниковите състезатели и ръководители – глоба 200,00 лева.

           20.За получен жълт или червен картон, състезателят си заплаща размера на санкцията.

           21.За получен жълт или червен картон след необмислена постъпка и поведение от страна на състезателя, което се отразява негативно за резултата на футболната среща, както и за пререкания със съдиите на мача – глоба 150,00 лева и заплащане на картоните.

           22.За употреба на мобилни телефони в съблекалните помещения преди тренировка и преди футболна среща – глоба 20,00 лева.

          23.При данни за контакти от страна на  треньори и/или футболисти от представителният мъжки футболен отбор на сдружението или дори и при обосновано съмнение за такива с длъжностни лица и/или треньори на други футболни клубове-глоба в размер на 1000,00-хиляда лева.

   Чл. 34. (1). Всички глоби се определят от  Изпълнителния директор лично или по предложение на старши треньора,директора на ДЮШ,техническият директор или член на УС,за всяко отделно провинение, с писмена заповед с посочване на основанието и размера,която се връчва срещу подпис.

                    По предложение на лицата по предходната алинея глоба има правото да налага и Председателя на УС.

              (2). При повторно нарушение от даден вид  сумите на глобите се удвояват.

              (3). Изпълнителният директор може да наложи на провинил се състезател и друг вид наказание, освен наложената глоба.

              (4). Сумите се внасят до 3 /три/ дни от датата на наложеното наказание в специален фонд от провинилото се лице,а ако това не бъде сторено-сдружението има правото да ги удържи от трудовото и/или друг вид следващо се възнаграждение на провинилият се,за което касателно футболистите-същите подписват декларация,даваща предварителното им съгласие.

               /5/ Провинилото се лице може да обжалва основанието и размера на наложената санкция писмено пред УС в 3-дневен срок от налагането й , при които случай последният се произнася с окончателно решение в 7-дневен срок.

    Чл. 35. Изпълнителният директор и старши треньорът се задължават да запознаят всеки нов състезател по футбол на сдружението  с изискванията на този Правилник.

            Правилникът е приет на заседание на УС на сдружението, проведено на 13.08.2009 год. и влиза в сила веднага.

                       ЧЛЕНОВЕ НА УС:

САШО ЗАШЕВ :                                   ПЛАМЕН ГИГОВ:

lorex sped         csw logo        ob banka      bulplan invest        demea     rekplast logo