ЮЛНЦ-ФУТБОЛЕН КЛУБ „ВЕЛБЪЖД”-гр.Кюстендил ,АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА-гр.Кюстендил,ул."Цар Освободител" № 19,стадион "Осогово",ет.2,офис № 5 ,БУЛСТАТ  109525662,  вписано в Централен регистър на Юридическите лица с нестопанска цел в общественополезна дейност при Министерство на правосъдието под № 20010727001,   Банкова сметка -Банка „ДСК”ЕАД-клон гр.Кюстендил- BIK STSABGSF, IBAN  BG83STSA93000017097271, № 02/0000000017097271,тел 078/ 52 81 19, ФАКС -078 52 61 19
                                АНДРЕЙ РАДЕВ - УПРАВИТЕЛ на ФК „Велбъжд”-гр.Кюстенди

Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел в общественополезна дейност, регистрирано съгласно Закон за Юридическите лица с нестопанска цел.Учредители на сдружението са 7-седем физически лица,а понастоящем членската маса възлиза на 27-двадесет и седем члена.

Членството в клуба е доброволно.Членовете на клуба не носят отговорнст за задълженията на последния,както и обратното.

Клуба е ЮЛ / Юридическо лице/ и МОЖЕ ДА ПРИДОБИВА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ върху недвижими имоти и движими вещи,КАТО НЕ ФОРМИРА И НЕ РАЗПРЕДЕЛЯ ПЕЧАЛБА.

Приходите и разходите на клуба се осчетоводяват съгласно Закон за счетводството,ЗЮЛНЦ,ЗФВС /Закон за физическото възпитание и спорта/ и подзаконовите актове по прилагането им.Сдружението е длъжно И ПОДАВА ЕЖЕГОДНО ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА  СИ. СДРУЖЕНИЕТО Е РЕГИСТРИРАНО В ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ЮЛНЦ към Министерство на правосъдието,член е на БФС и притежава всички изискуеми за развитието на футбола лицензи.

 

Общо учредяването,организацията и дейността на сдружението са уредени от ЗЮЛНЦ и Устава на сдружението /пр.№ 2/,а конкретно от Правилника за организацията и дейността на ФК „Велбъжд” /пр.№ 1/,Правилник за документооборота на клуба /пр.№ 3/,както и от конкретни решения на УС /Управител.Клуба Е длъжен да СПАЗВА  и ИЗПЪЛНЯВА И ПРАВИЛНИЦИТЕ,НАРЕДБИТЕ,ИНСТРУКЦИИТЕ И СТАТУТИТЕ,ПРИЕМАНИ ОТ БЪЛГАРСКИЯ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ.

 

Срещите си по футбол клуба провежда на градските стадиони „Осогово” / 15 000 седящи места/ и „Странджата” / около 1200 седящи места понастоящем с възможност за увеличаване до минимум 5 000 /,като ги ползва на основание сключени договори за безмъзмездно ползване на спортна база, намиращи основанието си в ЗЮЛНЦ и ЗФВС,както и Закона за общинската собственост.Стадионите са публична общинска собственост,но могат да се отдават на концесия.Клуба ползва и допълнително футболно игрище със стандартни размери,находящо се в с.Копиловци / по силата на решение на ОбС-Кюстендил/,както и такова,находящо се на градския плаж.

КЛУБНИТЕ ЦВЕТОВЕ СА ЧЕРВЕНО,ЖЪЛТО И СИНЬО.

ВИДЪТ НА ЕМБЛЕМАТА Е ПОСОЧЕН ПО-ГОРЕ, КАТО ОСНОВАТА Е В ЧЕРВЕН ЦВЯТ, А ЛИНИИТЕ И БУКВЕНИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ- ЖЪЛТ.


Понастоящем оперативно клуба се управлява от УПРАВИТЕЛ,изпълняващ функциите на Управителен съвет /УС/.

lorex sped         csw logo        ob banka      bulplan invest        demea     rekplast logo